• rozpalka_do_grilla

Rozpa??ka do grilla

[ 6 ]

Dostępne
pojemności:


  • 0.5 l
  • 1 l

Trudno sobie wyobrazi? dzisiaj ??ycie bez samochodu, komputera czy telefonu. Wszystkie te przedmioty cz??owiek stworzy?? tylko w jednym celu – aby ??atwiej i wygodniej ??y?. Nasza firma tworzy produkty równie?? w celu, aby szybko, ??atwo i wygodnie korzysta? z grilla. Pomy??l, w jaki sposób, móg??by?? u??atwi? sobie wykonywanie tak prostej, ale nu???cej czynno??ci?

Trudno przewidzie? pogod?, która mo??e zmieni? si? bardzo szybko, a my zaplanowali??my grilla i oczekujemy naszych drogich przyjació??. W perspektywie mamy przyrz?dzenie wy??mienitych potraw z grilla. Najwi?cej czasu po??wi?camy na jego rozpalanie, zamiast wykorzysta? ten czas na przyrz?dzenie smacznych potraw lub oddaniu si? chwili relaksu. Nie wpad??e?? jeszcze na pomys??, aby u??atwi? sobie ??ycie?

U??ywaj?c naszej rozpa??ki do grilla teraz rozpalanie grilla stanie si? wygodne, czyste i szybkie. Pozwoli Ci to zaoszcz?dzi? czas i pieni?dze wydawane na niespe??niaj?ce Twoich oczekiwa?? podpa??ki.

B?dziesz móg?? rozkoszowa? si? widokiem ??arz?cego si? grilla i unosz?cym si? zapachem grillowanych potraw.

Zastanawiasz si? pewnie, czy to nie wp??ynie na smak przygotowywanych potraw?

Nasz produkt jest przyjazny ??rodowisku. Post?puj?c zgodnie z zasadami instrukcji, tak??e ca??kowicie bezpieczny dla zdrowia i nie maj?cy wp??ywu na jako??? przyrz?dzanych potraw.

Gwarantujemy maksimum satysfakcji.


 

Produkt jest pakowany w ciemne butelki typu PET zawieraj?cy bezpieczn? zakr?tk?, chroni?c? przed dzie?mi.

Posiada atesty PZH.


 

Je??li jeste?? pewien, ??e chcesz podnie??? jako??? ??ycia i u??atwi? sobie wykonywanie tej ??mudnej czynno??ci zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. Wybór nale??y do Ciebie. Uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny lub maill’owy „ w celu z??o??enia zamówienia.


Istnieje również możliwość zamówienia towaru hurtowo:

Butelek
w zgrzewce:


  • 0.5 l - 18
  • 1 l - 9

Butelek
na palecie:


  • 0.5 l - 1080
  • 1 l - 540

<< wstecz