Na samym pocz─?tku chcieliby??my podzi─?kowa─? wam za odwiedzenie naszej strony firmy IGNIS Sp. z o.o. z Rzeszowa.
Sam fakt odwiedzenia naszej strony pokaza??, ??e jeste??cie zainteresowani ciep??em kominka. A??eby z tego kominka wyp??ywa??o prawdziwe ciep??o, trzeba w nim zapali─?. Skoro Ci na cieple zale??y, to trafi??e?? idealnie!

W naszej ofercie znajdziesz szereg rozpa??ek do grilla, a tak??e brykiet o??ówkowy, dzi─?ki któremu w sposób ekologiczny zadbasz o ciep??o p??yn─?ce z kominka. W celu zach─?cania Pa??stwa do skorzystania z naszej oferty i nawi─?zania wspó??pracy - kilka s??ów o nas.

Ka??dy kto posiada kominek, wie jak trudne okazuje si─? czasami rozpalanie w nim. Aby móc cieszy─? si─? ciep??em kominkowym oferujemy Pa??stwu rozpa??ki p??ynne do kominków lub kostk─? ekologiczn─?, które u??atwi─?, udogodni─? i skróc─? czas rozpalania w kominku. W ofercie mamy równie?? ekologiczny brykiet do kominków. Produkt daj─?cy du??o wi─?cej ciep??a w porównaniu nawet do drewna wysoko kalorycznego oraz pozostawiaj─?cy bardzo ma??e ilo??ci popio??u. Nasze produkty u??atwi─? i uprzyjemni─? Pa??stwu sp─?dzanie pi─?knych chwil przy ciep??ym kominku w mro??ne dni.

Na sezon grillowy proponujemy rozpa??ki do grilla, dzi─?ki którym rozpalanie nie b─?dzie tak mecz─?ce i czasoch??onne, b─?dziemy mieli wi─?cej czasu na przyrz─?dzanie smacznych potraw.
Oferowane przez nas oleje do lamp, ??wiec i pochodni, w zale??no??ci od ??yczenia klienta dost─?pne s─? w opakowaniach ró??nej pojemno??ci i kilku zapachach. Du??─? popularno??ci─? ciesz─? si─? oleje antykomarowe, spe??niaj─?ce swoje zadania w wieczorne ciep??e dni. Dzi─?ki nim mo??emy d??u??ej cieszy─? si─? mi??ymi chwilami w pi─?knym ogrodzie.
Zajmujemy si─? produkcj─? asortymentu do kominków, rozpa??ek do grilla oraz olejków do lamp, ??wiec i pochodni. ??wiadczymy równie?? us??ugi transportowe i konfekcyjne.

 

Pragniemy Pa??stwa zapewni─? o wysokiej jako??ci naszych produktów. Nasze produkty powstaj─? zgodnie z najwy??szymi wymaganiami jako??ciowymi, maj─?cymi na celu spe??nienie Pa??stwa oczekiwa??.